E

Hedorfs Fond følger og tilstræber at leve op til alle de anbefalinger for god fondsledelse som Komitéen for god Fondsledelse har fastlagt.

E

Aktiviteterne i Fonden er fastlagt i ”Fundatsen for Generalkonsulinde Anna Hedorf og Generalkonsul Frode Hedorfs Fond”, oprettet den 20. september 1960 og givet kongelig konfirmation den 30. november 1963. Fonden har til formål at virke til fremme af handel og transport gennem støtte til videreuddannelse af unge inden for disse sektorer samt til gennemførelse af specielle forsknings- og analyseopgaver. Fondsfundatsen kan læses her:

FUNDATS for Generalkonsulinde Anna Hedorf  og Generalkonsul Frode Hedorfs Fond.

E

Fonden har etableret Hedorf A/S, der er et 100 % ejet investeringsselskab, der varetager investeringen af Fondens midler. Investeringerne foretages primært i børsnoterede aktier og obligationer.

Vedtægter for Hedorf A/S kan ses her.

E

Hedorfs Fond driver derudover Hedorfs Kollegium, som har 52 værelser, der udlejes gennem fælles anvisning.

Læs mere om Hedorfs Kollegium her.

E

Afrapportering i henhold til Anbefalingerne for god Fondsledelse fremgår af God Fondsledelse.

Bestyrelse

E

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Fonden. Bestyrelsen består af tre personer. De to medlemmer udpeges af henholdsvis Dansk Erhverv og Danish Society for Education and Business (DSEB), mens det tredje medlem udpeges af de af disse to parters udpegede medlemmer i forening.

E

Kompetencerne i bestyrelsen skal ud over generel forretningsforståelse dække viden om handel, transport og finansforhold samt hertil knyttet indsigt i uddannelse og forskning inden for de nævnte områder. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en fireårig periode og skal senest udtræde med udgangen af det år, de fylder 75 år.

E

Minimum ét medlem af bestyrelsen er uafhængig.

E

Bestyrelsens arbejde ledes af formanden, og bestyrelsen foretager en gang årligt en ledelsesevaluering for at tilsikre at den samlede bestyrelse har den nødvendige kompetence for at lede Fonden i henhold til fundatsen. I forbindelse med bestyrelsesevalueringen opdateres successionsplanen for bestyrelsens medlemmer.

E

For deres arbejde i såvel Hedorfs Fond som i Hedorf A/S aflønnes bestyrelsesmedlemmerne med et fast beløb på kr. 140.000. Formanden for Hedorf A/S modtager 1,5 gange dette beløb og formanden for Hedorfs Fond 2 gange beløbet.

E

En beskrivelse af bestyrelsen baggrund og kompetencer kan ses her.

Ledelsesforhold

E

Bestyrelsen udnævner en direktør, der står for den daglige drift i Hedorfs Fond, Hedorf A/S samt på Hedorfs Kollegium, hvor direktøren ligeledes fungerer som efor. Direktørens arbejde vurderes årligt i forbindelse med den årlige bestyrelses- og ledelsesevaluering.

E

Bestyrelsen mødes 4 til 6 gange årligt efter behov. Møderne ledes af formanden.

E

Grundet Fondens og det 100 % ejede datterselskabs struktur, størrelse og aktivitet har bestyrelsen valgt, at bestyrelsen i Fonden og i Hedorf A/S er sammenfaldende. Dog kan formanden for Hedorfs Fond ikke også være formand for Hedorf A/S.

Forretningsorden

E

Bestyrelsen i Hedorfs Fond har godkendt en forretningsorden, der fastlægger ansvar og forpligtelser i Fonden generelt samt roller, opgaver, pligter og ansvar for formanden specifikt.

E

Derudover fastlægger forretningsordenen regler for den daglige ledelse i Fonden.

Uddelinger

E

Til opfyldelse af sit formål uddeler Fonden en række uddannelseslegater og forskningspriser samt støtte til relevante projekter. De samlede uddelinger afhænger af afkastet af Fondens midler og har de seneste år ligget på omkring 5 Mkr. årligt.